Category: บทความ

วิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือความรู้ของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วิถีประมงชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง : วัฒนธรรม ความเชื่อ และความสัมพันธ์บนกระแสการเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางสถานการณ์ของทรัพยากรและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม ความเชื่อม และความสัมพันธ์ของวิถีประมงชุมชนยังคงขับเคลื่อนหมุนเวียนไป หากแต่มีการปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คน พื้นที่ และรูปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

ก้าวสู่ยุคฟื้นฟูราษีไศล

ก้าวอีกขั้นสำหรับสมาคมคนทาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ หลังการนำเสนอแผนงานด้านการฟื้นฟูวิถีชีตและอาชีพชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความยั่งยืน

ป่าบุ่ง ป่าทาม มดลูกของแม่น้ำอีสาน

พื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่บกและพื้นที่น้ำซึ่งภาษาวิชาการเรียกกัน ว่า พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติมากมาย นานัปการ โดยที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นโซนที่เชื่อมประสานระหว่างบกและน้ำ