Category: วิจัย

วังปลาท่าวัดหนองโอง (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน)

วังปลาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ความรู้และการปฏิบัติจริง สู่ความมั่งคงยั่งยืนด้านอาหาร ระดับชุมชน

วังปลากุดเวียงคำ (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน)

การยกระดับความรู้ท้องถิ่นสู่งานรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วังปลาชุมชนกุดเวียงคำ (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา) ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์ปลาในป่าบุ่งป่าทามแม่น้ำมูล (Research on fish reproduction for environmental conservation across the Mun River Basin) องค์กรความร่วมมือ : Mekong Watch / สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอีสาน (ศรีสะเกษ)

ทาม : พื้นที่ความมั่นคงของวิถีคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

“ทาม” คือ พื้นที่ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำมูลตอนกลางเป็นอย่างมาก ตลอดรอบปีชาวบ้านจะอาศัยพึ่งพาแหล่งทรัพยากรจากพื้นที่ทามในการดำงรงชีพ เป็นวิถีที่ถูกยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรในพื้นที่อย่างแยกออกจากันไม่ขาด

การศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอเพื่อการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูนบ้านใหญ่

โครงการ : ศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอเพื่อการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูนบ้านใหญ่ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอ ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูนตอนกลาง กลุ่มองค์กรเครือข่ายชาวบ้านได้เริ่มมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยในท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยป่าทามและแม่น้ำมูน

วิจัยไทบ้าน ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน

บริเวณลุ่มน้ำมูนตอนกลางภายหลังการเปิดเขื่อนราษีไศล จัดทำโดย ชาวบ้านราษีไศล 36 ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นการกลับมาของป่าบุ่งป่าทามที่เปรียบเสมือนห้องครัวและวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยของคน 3 จังหวัดในอีสานตอนล่าง โดยเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณเหนือฝายหัวนา

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง ๓ แห่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง สมาคมคนทาม โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าชุมชน ณ บริเวณเหนือฝายหัวนา ในพื้นที่อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดศึกษาในพื้นที่ป่าชุมชนที่ทางโครงการทาม-มูน ได้ศึกษาไว้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้ง ๓ ป่า อีกครั้งหนึ่ง

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการฝายหัวนา 2553

การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการชุมนุมเรียกร้องแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนาได้นำเสนอแนวทางการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการแก้ไขปัยหาและการฟื้นฟูวิถีชีวิตและอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา

การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการเขื่อนราษีไศล 2553

การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการชุมนุมเรียกร้องแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลนำเสนอให้เกิดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง