Category: สัมภาษณ์

อำพรรณ จันทะศร “ปลูกให้เป็น แปรรูปให้ได้ ก็จะขายดีและมีกำลังใจ”

เป็นเกษตรกรทำนา หลังนาปลูกพริกเริ่มจากปลูกน้อยๆ พอได้เก็บขายเป็นรายได้ เห็นว่าราคาดีจึงอยากปลูกให้มากขึ้นอยากขายให้ได้เงินมากขึ้น ลงทุนถมที่ใหม่เพื่อปลูกพริกแต่ปรากฏว่าพริกปลูกแล้วต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่ต้องใช้สารเคมี แต่เราไม่มีทั้งเวลาและเงินซื้อสารเคมี