Category: กิจกรรม

เยาวชนคนทามร่วมปรับปรุงแผนฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนราษีไศล

สมาคมคนทามร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดเวทีปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานองค์ความรู้ป่าบุ่งป่าทาม ทั้งนี้ยังมีแผนงานย่อย เช่น แผนงานการศึกษาวิจัย แผนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผนงานเด็กและเยาวชน และแผนงานด้านการผลิตสื่อ

เตรียมจอบแรกโคกหนองนา การจัดการน้ำขนาดเล็ก นำร่อง จ.สุรินทร์

กิจกรรมเตรียม วันที่ 24 พ.ค.2562 กำหนดการ รมช.กษ.ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) เป็นประธาน เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงจอบแรกขุดคลองไส่ไก่และทำคันนาทองคำ ในวันที่ 25 พ.ค.2562 ณ แปลงนาของนางผ่องศรี โกศล เกษตรกรชาวบ้านหาญฮี ตำบลดอนแรด อำเภอรัตบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงแรกของโครงการ จากจำนวน 67 แปลง ใน 3 จังหวัด สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ

เอามื้อลงจอบแรก โคกหนองนาทาม

การเอามื้อหรือลงแขกช่วยเหลือกันและกันเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่มีมานานหลายพันปี ปัจจุบันกำลังเลือนหายไปกับสังคมยุคใหม่ ที่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง การทำการเกษตรแบบพอเพียง ต้องยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติช่วยให้เกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 

“หัวคันนาทองคำ”เทคนิคการปรับพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด

“หัวคันนาทองคำ” คือส่วนหนึ่งนการออกแบบพื้นที่ด้วย โคก หนอง นา โมเดล ก็คือการนำเอาทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ออกแบบแปลงเกษตรให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การออกแบบตามหลักภูมิสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเรื่องของการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร

“ข้าวฮาง” กรรมวิธีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

“ข้าวฮาง” คือ ข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่แก่จัด(ระยะเหลืองพลับพลึง) นวด เอาข้าวเปลือกแช่ในน้ำหนึ่งคืน ซาวขึ้นจากน้ำนึ่งให้สุก ผึ่งให้แห้งนำข้าวเปลือกไปสี ข้าวที่ได้เรียกว่า ข้าวฮาง การทำข้าวฮางจะทำในสองกรณี คือ ข้าวที่ปักดำไว้น้ำหลากท่วมก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านจึงจำเป็นเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด การทำข้าวฮางจึงเป็นกรรมวิธีในการถนอมข้าวไม่ให้เน่าเสียเก็บกินได้นาน กรณีที่สองคือ ข้าวฮางมีความสำคัญต่อพิธีกรรม วัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำ เช่น บุญข้าวสาก ข้าวฮาง คืออาหารชนิดหนึ่งที่คนลุ่มน้ำจะสรรหาเพื่อประกอบเครื่องไหว้บรรพบุรุษ

กิจกรรมสำรวจริมตลิ่งแม่น้ำมูล 2559

จากการที่ได้มีโครงการพัฒนาขุดลอกริมตลิ่งแม่น้ำมูลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่ายงาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศริมตลิ่งแม่น้ำมูล ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลายด้านตามมา โดยเฉพาะวิถีการหาอยู่หากินของชุมชนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น หน่อไม้ มันแซง เห็ด ไข่มดแดง ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งตามพุ่มไม้ และรากไม้เป็นต้น กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน จึงได้บันทึกข้อมูลรูปภาพนี้ไว้เป็นบทเรียนในการพัฒนาต่อไป