เยาวชนคนทามร่วมปรับปรุงแผนฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนราษีไศล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สมาคมคนทามร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดเวทีปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานองค์ความรู้ป่าบุ่งป่าทาม ทั้งนี้ยังมีแผนงานย่อย เช่น แผนงานการศึกษาวิจัย แผนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผนงานเด็กและเยาวชน และแผนงานด้านการผลิตสื่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบล

โครงการทามมูล จึงได้มีการประสานและเชิญตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลในเขต 1) เขต จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ต.ดอนแรด ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี และ ต.หนองบัว อ.ท่าตูม 2) เขตจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ต.ด่าน ต.หนองแค อ.ราษีไศล ต.บัวหุ่ง   และ ต.เปาะ อ.บึงบูรพ์ 3) เขต จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ต.ยางคำ และ ต.สามขา อ.โพนทราย ร่วมผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 30 คน เวทีครั้งนี้หัวใจหลักสำคัญ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในนามเยาวชนคนทาม ได้เข้าร่วมเพื่อร่วมคิดและร่วมดำเนินการในอนาคตหากมีการอนุมัติแผนงาน

เป้าหมายจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาเอาไว้เมื่อ ปี2552 และผ่านการเห็นชอบ มติ ครม. เมื่อ ปี 2553 สรุปย่อ 1) เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านระบบนิเวศและการพัฒนาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 2) ควรมีแผนฟื้นฟูพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยถือป่าทามแห่งนี้เป็นพื้นที่พัฒนาเฉพาะเป็นโครงการพิเศษ เพื่อนำร่องสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน

ช่วงเช้า คณะอาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ดังนี้  1) ชีวิตของ “หน่วย” ที่เหนือกว่าท้องถิ่น 2) ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ 3) ชีวิตคนเล็กคนน้อย

ต่อจากนั้นช่วงบ่าย คณะอาจารย์ทีมกระบวนการได้ใช้การ “วาดภาพอนาคตที่อยากเห็น” ในชุมชน การลดปัญหาความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่มระดมความเห็น

เยาวชนคนทามได้นำเสนอ

การสร้าง นักวิจัยน้อยหรือยุววิจัย นักสื่อสารน้อยผ่านสังคมสื่อออนไลน์ การส่งเสริมและสนับสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่คนทามให้สามารถมีรายได้จากการทำเกษตรไม่ต้องไปเป็นแรงงานในต่างจังหวัด และอาชีพอื่นๆที่ควรสนับสนุน เช่น อาชีพช่างซ่อมรถ เป็นต้น

 

 

นางอัมพัน จันทะศร เกษตรกรและแม่ค้าตลาดสีเขียวราษีไศล

หากสรุปการนำเสนอโดยภาพรวม ชุมชนต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าทาม ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ แม้ว่าอาจจะไม่เท่าเดิมเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมระบบการผลิตและการขยายระบบตลาด เช่น การเปิดตลาดสีเขียวแห่งใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ในนาม ม.อุบลฯ ยินดีที่จะรับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมทำงานแผนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล แต่จะต้องมีระบบการจัดการที่ดีพอ ม.อุบลฯ สามารถควบคุมกลไกลการทำงานด้านต่างๆได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินโครงการซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่ ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดการไว้ในแผนงานด้านต่างๆ จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญมากต่อแผนงานนี้

นางผา กองธรรม นายกสมาคมคนทาม

ตอนนี้เป็นการริเริ่มที่ต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทุกรุ่น ทุกวัย ให้เข้าใจข้อมูลที่เท่าทันกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชุมชนคนทามเขตลุ่มน้ำมูลตอนกลางต่อไป โจทย์ใหญ่คือจะทำอย่างไรจึงจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเข้ามาทำงานพัฒนาชุมชนของตนเองให้ได้มากที่สุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นางผา กล่าว…

นายอุบล อยู่หว้า ผู้อำนวยการโครงการทามมูล

องค์ความรู้เรื่องป่าบุ่งป่าทาม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับพื้นที่ป่าประเภทนี้ มีเพียงการยอมรับทางวิชาการและสังคมโดยรวม ป่าบุ่งป่าทามมีความสำคัญต่อการดำรงวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนกลางแห่งนี้มาช้านาน การสร้างการยอมรับยกระดับสถานะทางกฎหมายก็จำเป็น และแผนงานนี้ยังมีแนวทางจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการฟื้นฟูป่าทามแม่น้ำมูนตอนกลาง เป็นองค์กรอิสระ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องป่าทาม ตามมาตรการจัดการความรู้พื้นที่ชุ่มน้ำป่าทาม นายอุบล กล่าว…

สรุปผลจากเวทีได้เกิดยุทธศาสตร์ 5 G หรือ 5 Good คือ กินดี อยู่ดี สุขภาวะดี เงินดี สังคมที่ดี ฮักแพงแบ่งปัน

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ทรัพยากรส่วนรวม พันธุ์ข้าว โคกหนองนาทาม 2) พัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและเครือข่าย มิติเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม ความเชื่อ เยาวชนคนทาม 3) การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร การวิจัย ศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ยุววิจัย 4) ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น พึ่งพาตนเอง วิสาหกิจชุมชน  จักสาน กลุ่มแปรรูป การตลาดคนทาม การท่องเที่ยว 5) สุขภาพท้องถิ่น พึ่งพาตนเองสุขภาพ ลดการใช้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ ระบบจัดการขยะ

ปัญญา คำลาภ : กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง