ตีแปลง แจงนับ หนึ่งในกระบวนการศึกษาระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามราษีไศล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การศึกษาการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม กรณีเขื่อนราษีไศล

เริ่มแล้วหลังจากกรมชลประทานและสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยการศึกษาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลการศึกษาด้านสังคม ที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯได้ศึกษาไว้และ มติ ครม. รับทราบ เมื่อปี 2553

การศึกษาทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน

ได้แก่ (1) ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ (2) ด้านเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล และ อ.ศุภกิจ นันทะวรการ (3) ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ (4) ด้านป่าบุ่งป่าทาม โดย ดร.แมน ปุโรทกานนท์ และ อ.บุญเสริฐ เสียงสนั่น และ (5) ด้านทรัพยากรน้ำและชลศาสตร์ โดย ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น

วันที่ 3 พ.ย. 2562 ทีมศึกษาด้านป่าบุ่งป่าทาม นำโดย ดร.แมน ปุโรทกานนท์

ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ ได้นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลนัดแรก ณ ศาลาบ้านหนองแห้ว ต.ด่าน อ.ราษีไศล โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ในการจัดทำข้อมูลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยวันที่ 3 พ.ย.62 กิจกรรมสำรวจเพื่อกำหนดขอบเขตนิเวศย่อย/ภูมินิเวศ ตามลักษณะนิเวศบุ่ง-ทามที่มีความแตกต่างกัน 2 ภูมินิเวศย่อย ได้แก่ พื้นที่ทามรอยต่อทามและโคก ตำบลหนองแค อ.ราษีไศล และ พื้นที่นาทาม ตำบลด่าน และตำบลหนองบัวดง อ.ราษีไศล โดยใช้การจัดทำผังวาดในการสร้างความเข้าใจและระบุข้อมูลร่วมกันของผู้แทนชุมชนจากผู้ได้รับผลกระทบ 9 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รู้ด้านต่างๆ ที่ชุมชนได้คัดเลือกมาร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

นักวิจัย ดร.แมน กล่าวว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้แทนชุมชนได้มีการเติมลงในผังวาดจะปรากฎในผลรายงานการศึกษาวิจัยแน่นอน แต่ชุมชนจะต้องเห็นความสำคัญในการร่วมกันเติมข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพราะนี้คือวิธีวิทยาในการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 4 พ.ย.2562 สำรวจจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่บุ่ง-ทาม

สำรวจจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่บุ่ง-ทาม (resources use mapping) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 2 ภูมินิเวศย่อย ได้แก่ พื้นที่ทามรอยต่อทามและโคก ตำบลหนองแค อ.ราษีไศล และ พื้นที่นาทาม ตำบลด่าน และตำบลหนองบัวดง อ.ราษีไศล โดยแยกออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 จับพิกัดพื้นที่ระบบนิเวศย่อย และทีมที่ 2 ใช้วิธีการตีแปลง แจงนับความหลากหลายของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ในพื้นที่ระบบนิเวศย่อยที่มีความแตกต่างกัน เช่น ป่าโคก ป่ารอยต่อ ป่าทาม บุ่งทาม และโนนทาม เป็นต้น โดยใช้กรอบการตีแปลง 3 ขนาด คือ ขนาด 10 X 10 เมตร , ขนาด 4 X 4 เมตร , และขนาด 1 X 1 เมตร เพื่อให้เป็นพื้นที่กรณีศึกษาของภูมินเวศย่อยที่มีลักษณะคล้ายกัน

วันที่ 5 พ.ย.2562 กิจกรรมสรุปข้อมูลร่วมกันในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลด้านต่างๆ ให้ครบและครอบคลุมประเด็นที่ชุมชนนำเสนอ โดยสรุปข้อมูลยังไม่ครบถ้วนยังต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งพิกัดพื้นที่ระบบนิเวศย่อยและการตีแปลงแจงนับ อีก 2 วัน ในวันที่ 5-6 พ.ย.2562

ผู้สื่อข่าวกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ยังคงติดตามการดำเนินการศึกษาวิจัย ทั้ง 5 ด้าน เพื่อรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องให้สาธารณะที่สนใจ ได้ติดตามข่าวสารจนกว่าจะศึกษาแล้วเสร็จ เพราะนี้คือชุดความรู้เรื่องป่าบุ่ง-ป่าทาม ที่จะต้องช่วยกันเผยแพร่ให้สังคมได้เข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศนี้ เพราะนี้คือเหตุผลว่าทำไมชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นแถบลุ่มน้ำมูลตอนกลาง เขตเชื่อมต่อ 3 จังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกันปกป้องและหวงแหน ป่าบุ่ง-ป่าทาม ของพวกเขาเอาไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไปจนถึงลูกหลาน

ปัญญา กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน : รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง