เคาะแล้วราคาค่าชดเชยที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กรณีเขื่อนหัวนา ไร่ละ 125,000 บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

วันที่ 26 พฤศจิกายน ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแทนในการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายภาคประชาชนทั้ง 8 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดย ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้

1.ที่ประชุมเห็นชอบราคาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ราคาไร่ละ 125,000 บาท

ตามที่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบราคาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 45,000 บาทไว้แล้ว

2.ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาล

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสมัชชาคนจน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 กรอบแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

2.1 เดือนตุลาคมเร่งรัดแต่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาและกำหนดประชุมภายในเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

2.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการพิจารณาการตรวจสอบและติดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์มีกำหนด 30 วัน

2.3 เดือนธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาพิจารณา คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา พิจารณารับรองผล และพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบภายในเดือนธันวาคม 2562

2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องเพื่อนำไปสู่การพิจารณาทบทวนแก้ไขคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องเพื่อนำไปสู่การพิจารณาทบทวนแก้ไขคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจริง

โดยทั้งนี้ให้มีการเลื่อนกรอบระยะเวลาออกไปตามการประชุมคณะกรรมการที่ล่าช้า มาประมาณ 1 เดือน จากเดือนตุลาคมมาเป็นเดือนพฤศจิกายน 2562

3.ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่คณะกรรมการนำเสนอจำนวน 27 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์พิจารณาการแก้ไขปัญหา 2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการครอบครองและทำประโยชน์ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา 3) รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 4) ปฏิบัติงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการนี้

4.ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาที่ดินที่ดินและทรัพย์สินโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ

มีองค์ประกอบจำนวน 18 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) เรียกเอกสารหรือบุคคลใดซึ่งเป็นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญมาชี้แจงว่าให้ข้อเท็จจริงแก่คณะอนุกรรมการ2) พิจารณา เสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเพื่อพิจารณา

5. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างทำให้พื้นที่ถูกน้ำท่วมหรือพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

โดยให้สามารถใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี 2531 ในการแปลภาพถ่ายและใช้ รว43ก. ฉบับเดิมประกอบการพิจารณา ในการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

 

วาระอื่นๆ นายปัญญา คำลาภ คณะกรรมการฯ

ได้นำเสนอให้ประธานได้มีคำสั่งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจสอบที่ดินที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือเขต +114.00 เมตร.รทก หรือค่า x น้ำท่วมจริงที่ได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการตรวจสอบให้ดำเนินการได้ต่อไป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ได้มีกลุ่มราษฎรอื่นๆได้ขอร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการแต่มีแนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงกันสมัชชาคนจน ดังนั้นสมัชชาคนจนจึงได้มีการสงวนสิทธิ์คณะกรรมการ โดยให้กลุ่มคนอื่นได้ไปขอต่อรัฐบาลในแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัยหาชุดใหม่ของตนเอง ทั้งนี้นายสุพร อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางโดยแนะนำให้เข้าร่วมเป็นกรรมการการแก้ไขปัญหามวลชนที่มีรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน กลุ่มอื่นๆจึงได้ออกจากห้องประชุม

นายบารมี ชัยรัตน์ กรรมการฯ ได้กล่าวว่า

ที่ผ่านมากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้โจมตีแนวทางการทำงานของสมัชชาคนจนมาตลอด ซึ่งไม่เป็นธรรมกับพวกเราที่ทำงานมาอย่างยาวนาน เพราะที่ผ่านมาสมัชชาคนจนได้สร้างบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาที่ทุกกลุ่มทุกคนสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 5 ขั้นตอน หากไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเราที่ทำงานร่วมกับกรรมการภาคราชการท่านอื่นๆ ก็ต้องไปตั้งกรรมการใหม่ของกลุ่มเขาเอง เป็นวิธีการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงต่อไปได้ ซึ่งบัดนี้ก็ใกล้จะสำเร็จได้ด้วยดีแล้ว คาดว่าจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ในอีกไม่นานนี้

กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน : รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง