“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301 เป็นครั้งแรกหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ที่ประชุม ได้รับทราบประเด็นที่สำคัญได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 1/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ รอง นรม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ลงวันที่ 2 ม.ค.2563 และรับทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำประมงมีความยั่งยืน

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติที่ผ่านมา จำนวน 5 คำสั่ง ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ 4 คณะ 2) คระอนุกรรมการแก้ไขกฎหมายอันส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการประมง 3) คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์ 4) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และ5) คณะกรรมการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้มาตรการการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการประมงในภาพรวมของประเทศเกิดประสิทธิภาพและลดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแลการทำประมง และแรงงานในภาคประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) เป็นประธานกรรมการ และนางอุมาพร พิมลบุตร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ อาทิ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมง เสนอแนะนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำ และขีดความสามารถมนการทำประมง โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงเป็นสำคัญ เป็นต้น

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ (ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) เป็นประธารกรรมการ และผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินการ อำนวยการ การดำเนินการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และแรงงานในภาคประมง กำหนดแนวทาง สั่งการ และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับสิทธิและสวัสดิการแรงงานในภาคประมงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ฯลฯ

พล.อ.ประวิตร กำชับ คณะกรรมการฯ เร่งกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการการทำงานเพื่อให้การสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อผู้ที่กระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่พยายามแก้ปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติและเป็นสากล

นายปัญญา คำลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงน้ำจืด

นายปัญญา ได้เสนอข้อทักท้วงไปยังฝ่ายเลขานุการในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามกรอบนโยบาย 4 ด้าน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการได้มีการเห็นชอบนโยบายแล้วตั้งแต่ ปี 2560 แต่ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ประธานได้สั่งการให้กรมประมงในฐานะเลขานุการคณะกรรมการได้จัดทำสรุปรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน : รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง