การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการเขื่อนราษีไศล 2553

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

รายงาน การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการเขื่อนราษีไศลและการแก้ไขผลกระทบอย่างยั่งยืน (SIA)

โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 ระยเวลาในการศึกษาจาก ปี 2542-2552 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มสมัชชาคนจน กลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มเกษตรกรราษีไศล กลุ่มอิสระ กลุ่มกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการชุมนุมเรียกร้องแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลนำเสนอให้เกิดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๐ ปกรายงาน - ฉบับสมบูรณ์
๐.๑ สารบัญ
๐.๒ สารบัญตาราง
บทที่ ๑ ความเป็นมาของโครงการ
บทที่ ๒ พื้นที่ทามและนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต
บทที่ ๓ โครงการเขื่อนราษีไศลและการใช้ประโยชน์จากโครงการ
บทที่ ๔ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 4-45 (สีเหลืองคาดไว้)
บทที่ ๕ ศักยภาพชุมชน
บทที่ ๖ แนวทางการชดเชยผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ (สีเหลืองคาดไว้)
บทที่ ๗ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง