การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการฝายหัวนา 2553

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

โครงการฝายหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งในโครงการโขง ชี มูล ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2532) ในขณะนั้นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการคือสำนักงานพลังงานแห่งชาติ (พช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงานซึ่งได้ว่าจ้างให้บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด (AEC หรือ เออีซี) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการฝายหัวนา การศึกษาความเหมาะสมได้แล้วเสร็จในปี 2534 และมีแผนที่จะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2544 อย่างไรก็ตามในปี 2545 มีการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ และเรียกร้องให้มีการทบทวน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฝายหัวนาโดยให้มีการดำเนินการมุ่งเน้นการศึกษาในด้านสังคมมากขึ้น ทำให้การก่อสร้างโครงการฝายหัวนาหยุดการดำเนินการนับแต่นั้นเป็นต้นมา

จากการปฏิรูปราชการ (พ.ศ. 2545) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พพ.) หรือ พช.เดิม ได้ถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายหัวนาให้กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานต่อไป ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ให้ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเปิดใช้งานฝาย และในปี 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมจากการก่อสร้างฝายหัวนาชุดใหม่ขึ้นให้สอดคล้องกับภารกิจมากขึ้น และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการฝายหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการชุมนุมเรียกร้องแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนาได้นำเสนอแนวทางการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการแก้ไขปัยหาและการฟื้นฟูวิถีชีวิตและอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา

0cover
1 ฉบับที่
3 บทสรุป
4 ตารางสรุป
5 ES_Table of Content
6 ES_Chap1
6 ES_Chap2
7 ES_Chap3
8 ES_Chap4
9 ES_Chap5
10 ES_Chap5-table

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง