รำลึก สนั่น ชูสกุล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ปกป้องสิทธิ์ คืนชีวิตให้ธรรมชาติ

สนั่น ชูสกุล

นักเคลื่อนไหวสิทธิชุมชนเป็นผู้นำด้านแนวความคิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิในการดำรงชีพ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สิทธินี้ควรได้รับการปกป้อง ยอมรับ และคุ้มครอง มอง “ที่ไหนมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมเกิดพลังสร้างสรรค์” เกิดการรวมตัว เกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่ม องค์กร เครือข่าย เกิดเป็น ชุมชนคนทาม ถูกพัฒนาและยกระดับเป็นเครือข่ายคุณค่า มีการคิดค้น ออกแบบการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูวิถีชีวิต ชุมชน  สร้างพื้นที่ในการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เป็นบุคคลสำคัญในการเปิดพื้นที่ความรู้บุ่งทาม พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของอีสาน ขยายสู่สาธารณะ ในรูปแบบ บทความ จุลสาร หนังสือ จัดทำหนังสือป่าทาม ป่าไทย  เล่ม 1 และ เล่ม 2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 2 กองทุน สมาชิก 2,500 คน จ่ายสวัสดิการตามเงื่อนไข ถือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมร้อยผู้คน ให้เป็นเครือข่ายเชิงคุณค่าคนลุ่มน้ำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ คนทาม เป็นสถานที่ในการบ่มเพาะทางความรู้ ขยายและส่งต่อ ภูมิปัญญา เป็นศูนย์กลางในการคิดค้น ทางเลือกในการพึ่งตนเอง จัดตั้งสมาคมคนทาม และสมาคมชุมชนประมงน้ำจืด ภาคอีสาน (จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อให้เกิดการคิดค้นออกแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศบุ่งทาม และระบบนิเวศทางน้ำ ตลอดระยะเวลา 24 ปี คุณสนั่น ชูสกุล ยังได้คิดค้น ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคนลุ่มน้ำเพื่อให้เกิดการค้นหาทางเลือกอาชีพที่หลากหลาย บนฐานทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น

ผลงานทางวิชาการ

 1. ด้านงานวิจัย : ภาวะหนี้สินชุมชนอีสานใต้ สนับสนุนโดย กป.อพช.อีสาน

: กรณีศึกษา การปลูกมะม่วงหิมพานต์ในภาคอีสาน

: ระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม กรณีป่าทามราศีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ (2538) สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

: วิจัยภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม สนับสนุนโดย คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

: งานวิจัยสิทธิชุมชนลุ่มน้ำมูน 2550 สนับสนุนโดย สกว.กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ฯลฯ

 1. ผลงานหนังสือ

 • รวมเรื่องสั้น “ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง” ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการหนังสือแห่งชาติ (งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2554)
 • “บริษัทไทยไม่จำกัด” (สำนักพิมพ์มติชน 2550) เข้ารอบสุดท้าย รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งชาติ (E.A Write Award) 2551
 • รางวัลช่อการะเกด จากหนังสือ ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง
 • รางวัลชมเชยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมทอง (นิตยสารดอกเบี้ย) ปี 2537 เรื่องสั้น หิมพานต์
 • รางวัลชมเชย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย จากเรื่องสั้น – ถนนไปชายเล 2538
 • รางวัลชมเชย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย จากเรื่องสั้น หิมพานต์ 2537
 • หนังสือ “ป่าทาม ป่าไท” (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
 • หนังสือบทเรียนรู้นโยบายสาธารณะ
 • หนังสือ ป่าบุ่ง ป่าทาม , พรานปลาแห่งลุ่มน้ำอีสาน
 • หนังสือป่าชุมชนดงขุมคำ
 • ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรชุมชนตาดฟ้าดงสะคร่าน
 • หนังสือคู่มือการป่าทามโดยองค์กรชุมชน (โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
 • หนังสือ ป่าทาม พื้นที่ชุ่มน้ำโลก (โครงการทามมูล)

คุณสนั่น ชูสกุล เป็นนักพัฒนา นักคิด นักเขียน และผู้นำด้านแนวคิดของคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2502 บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานและคุณูปการ

2522 – 2523 : ประธานชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2525 – 2527 : งานพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์

2528 – 2535 : ผู้ประสานงานโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

2535 – 2538 : ฝ่ายข้อมูลคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)

บรรณาธิการวารสาร ดอกติ้วป่า

2539                : ผู้อำนวยการโครงการทามมูล

2544                : บรรณาธิการโครงการหนังสือดอกติ้วป่า

2549                : คอลัมนิสต์ วารสารสุรินทร์สโมสร

นิตยสาร “ทางอีสาน”

บรรณาธิการ www.esaanvoice.net

2550             : อาจารย์พิเศษ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง